Programy pre rodiny

 

Letný kurz „Manželské stretnutia" sa organizuje počas letných prázdnin ako týždenné sústredenie oboch manželov a ak chcú aj ich detí. Hlavným poslaním  letného kurzu je ozdravenie a upevnenie manželských vzťahov a hľadanie spoločnej cesty.

Kurz manželské večery je dobrou príležitosťou na posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu, kde sa stavia na tom dobrom a kde eliminuje sa to zlé. Manželské večery sú veľmi praktickým kurzom – pomáhajú získať a osvojiť si dôležité skutočnosti, aby manželia mohli prežívať plnohodnotný vzťah.

Spiritualitou hnutia je úplné odovzdanie sa do Božích rúk v dôvere, že On má pre nás plán, ktorý je pre nás najlepší. Modlíme sa v malých skupinkách 2-8 mužov raz do týždňa. Modlitby sú jednoduché - čítame ich z našej knižky, pričom prosíme Ducha Svätého, aby nám pomohol chápať to, čo práve potrebujeme.

 ​Spiritualita hnutia Modlitieb matiek je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko. „Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh; ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“